Regulamin

Pobierz deklarację członokwoską [pobierz]

 

REGULAMIN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ
KLUB SPORTOWY "AD ASTRA"
 

Definicje
1. Klub –Klub Sportowy AD ASTRA.
2. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w Klubie.
3. Uczestnik – Członek Klubu, który opłaca składki członkowskie.
4. Cennik – tabela aktualnych składek.
5. Składka – opłata za zajęcia, na które zapisał się Uczestnik.
6. Biuro  – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania opłat i rozwiązywania problemów przez pracowników administracyjnych Klubu.
7. Sala – miejsce, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez Klub.
8. Grupy reprezentacyjne – zespoły i formacje taneczne, które reprezentują Klub na zawodach sportowych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Klub Sportowy „AD ASTRA" jest organizatorem zajęć tanecznych i akrobatycznych 
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach sekcjach tanecznych oraz uczestnictwa w zajęciach z akrobatyki sportowej jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego Regulaminu przez Uczestnika zajęć ruchowych zwanego dalej "Uczestnikiem", bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz wniesienie opłat są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Każdy uczestnik przy zapisie na zajęcia taneczne zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać deklarację członkowską. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, deklarację wypełnia rodzic lub opiekun prawny.
5. Zapisując się na zajęcia do Klubu Sportowego "AD ASTRA", uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic lub opiekun prawny) jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.
6. Za bezpieczeństwo dzieci, poza salami tanecznymi, odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.
7. Kadra instruktorska lub wychowawcza ponosi odpowiedzialność za uczestników
biorących udział w pokazach, obozach, warsztatach tanecznych przez cały okres ich trwania, wliczając w to podróż zorganizowaną przez Klub Sportowy "AD ASTRA".
8. Instruktorzy oraz ich asystenci nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na i z zajęć do domu.
9. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na salę taneczną.
10. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia Klub Sportowy "AD ASTRA" nie ponosi odpowiedzialności.
11. Składka wrześniowa (traktowana jest jako opłata aktywacyjna - wpisowe) i jest obowiązkowa dla wszystkich członków uczestników, niezależnie od ilości odbytych zajęć. 
12. Koszulki Zespołowe "AD ASTRA" na co dzień znajdują się w siedzibie klubu, po każdych zawodach sportowych, konkursach tanecznych, uczestnik ma obowiązek zwrócić wypraną koszulkę do biura klubu. 

III REJESTRACJA I UCZESTNICTWO
1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Klubu zapisani na listę Uczestników danych zajęć, których rodzice zarejestrowali się w "Panelu Twoje konto" znajdującym się na stronie internetowej www.adastra-lodz.pl
2. Na zajęcia można zapisać się w Biurze Klubu lub za pośrednictwem strony internetowej www.adastra-lodz.pl (ZAPISY)
3. W każdym nowym sezonie, rozpoczynającym się we wrześniu, należy zapisać się do wybranej grupy.
4. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania:
a) 1 - POCZĄTKUJĄCYM,
b) 2 - PRZYGOTOWAWCZYM,
c) 3 - ŚREDNIO ZAAWANSOWANYM

d) 4 - ZAAWANSOWANYM,
5. W zajęciach grup na każdym poziomie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę Instruktora prowadzącego grupę.
6. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona. Po osiągnięciu określonej liczby Uczestników grupy, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie, na co wcześniej musi wyrazić zgodę.

IV. REGULAMIN OPŁAT:
Obowiązek uiszczania składek członkowskich jest podstawowym obowiązkiem każdego członka Klubu i wynika ze Statutu oraz Regulaminu Klubu Sportowego AD ASTRA.
1. Obowiązek uiszczania co miesięcznej składki członkowskiej powstaje z dniem przyjęcia osoby w poczet członków Klubu. Obowiązek ten wygasa w chwili wykreślenia uczestnika z listy członków Klubu.
2. Składka członkowska płatna jest co miesiąc, do 5-tego dnia każdego miesiąca. Brak określonej kwoty na koncie klubu do 8- go dnia każdego miesiąca rodzi konsekwencje niemożności uczestnictwa w zajęciach tanecznych lub akrobatycznych. Osoba, która nie opłaciła Składki za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązana jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Biurze Klubu, może kontynuować udział w zajęciach.
3. Wysokość składki członkowskiej uzależniona jest od rodzaju członkostwa, a jej dokładną wysokość określa cennik (czyli tabela składek) załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia i obowiązuje 12 misięcy (najczęściej w okresie wakacyjnym jest ona zmniejszana).
4. Każdemu członkowi przysługuje prawo złożenia wniosku o zmniejszenie wysokości składki członkowskiej. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Klubu, który rozpatrzy go w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie. 
    5. Możliwość otrzymania pozytywnej decyzji o zmniejszeniu składki członkowskiej przez Zarząd następuje w szczególności w sytuacjach, gdy:

a. Członek Klubu opuścił ponad 50% zajęć w danym miesiącu, a jego nieobecność spowodowana była chorobą. W ciągu jednego roku szkolnego (wrzesień-czerwiec) zwolnienie ze składki członkowskiej z powodu choroby może nastąpić 1 raz, pozostałe nieobecności każdy członek Klubu ma prawo odrobić na innych zajęciach, odbierając po 1 h zajęć. Zwolnienia ze składek nie dotyczą grup reprezentacyjnych ze względu na dodatkową ilość godzin prób choreograficznych.
    b. Członek Stowarzyszenia ma trudną sytuację materialną; 
    c. Członkami Klubu jest co najmniej trójka rodzeństwa; 
    d. Członek Klubu w sposób szczególny zasłużył się na rzecz Klubu – zdobywając na rzecz Klubu osiągnięcia na zawodach czy reprezentując barwy klubowe w inny sposób.
    6. Możliwość otrzymania pozytywnej decyzji o zwolnieniu z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej następuje w szczególności w sytuacjach, gdy:

    a. Członek Klubu opuścił wszystkie zajęcia w miesiącu, a nieobecność spowodowana była chorobą (konieczność dostarczenia zaświadczenia lekarskiego); 
    b. Członek Stowarzyszenia ma ekstremalnie trudną sytuację materialną, o której zaświadczyć mogą odpowiednie instytucje państwowe, jak na przykład Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegóły, załącznik nr 2 

    7. Składki członkowskie uiszczane są jedynie drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednio opisanego przelewu. 
8. Składek członkowskich dokonujemy w formie przelewu na konto Klubu: 
Dane do przelewu:
Klub Sportowy AD ASTRA
ul. Śląska 82/ 6    93-257 Łódź
numer konta: 74194010763156142800000000
W temacie wpisujemy: Imię i nazwisko/składka/miesiąc
10. Koszt dodatkowych szkoleń, warsztatów itp. pokrywa uczestnik.
11. Koszt wyjazdów, startowego oraz inne koszty związane z uczestnictwem w turnieju tańca ponosi uczestnik.
12. Brak udziału w danym turnieju zwalnia z opłaty za przejazd oraz akredytację, pod warunkiem że nieobecność zostanie zgłoszona 30 dni przed danym wydarzeniem.


Postępowanie w sytuacji zaległości w uiszczaniu składek członkowskich:
1. Wstęp na zajęcia organizowane przez Klub mają jedynie członkowie Klubu, którzy znajdują się na liście uczestników zajęć oraz którzy mają opłacą składkę członkowską za dany miesiąc. 
2. Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia członka Klubu, który ma nieuregulowane składki członkowskie. W takiej sytuacji zawiadamiany jest opiekun prawny, a Członek, który nie został wpuszczony na zajęcia, oczekuje na odbiór przez opiekuna prawnego w recepcji Klubu. Po uregulowaniu należności członek Klubu może kontynuować udział w zajęciach. 
3. W przypadku wystąpienia zaległości w uiszczaniu składek członkowskich, Klub wysyła drogą elektroniczną upomnienie o konieczności uregulowania należności. 
4. W przypadku braku uregulowania należności w określonym w upomnieniu terminie, Klub wysyła ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty. 
5. W przypadku braku uregulowania należności w określonym w wezwaniu do zapłaty terminie, Klub dochodzi należności na drodze sądowej. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd właściwy miejscowo we względu na siedzibę Klubu.
6. W przypadku, gdy zaległość w uiszczaniu składek członkowskich przekracza 2 miesiące –Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia członka w jego prawach do czasu uiszczenia zaległości. 
7. W przypadku, gdy zaległość w uiszczaniu składek członkowskich przekracza 3 miesiące –Klub zastrzega możliwość wykreślenia członka z listy członków Klubu w trybie natychmiastowym.


III. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE, W KTÓRYM PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA:
1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia taneczne obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.
2. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer w obiekcie, gdzie odbywają się zajęcia Klubu Sportowego "AD ASTRA" bez zgody prowadzących zajęcia jest zabronione.
3. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia oraz do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu.
4. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
5. O opuszczenie obiektu podczas prowadzonych zajęć tanecznych mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu.

IV. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH TANECZNYCH:
1. Uczestników obowiązuje strój treningowy nie krępujący ruchów, pozwalający na 
obserwację przez głównego instruktora lub jego asystenta, pracy poszczególnych części ciała.
2. Na niektóre zajęcia taneczne główny instruktor lub jego asystent może wymagać ściśle określonego stroju (np. baletek na zajęcia z tańca klasycznego).
3. Na zajęcia taneczne można wejść tylko w baletkach, napalcówkach i w skarpetkach.
4. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na  sali ćwiczeń podczas zajęć tanecznych. W przerwie między zajęciami rodzice wchodzący na salę, są zobowiązani do zdjęcia obuwia.
5. Główny instruktor lub jego asystent ma prawo odmówić wpuszczenia na zajęcia taneczne osoby spóźnionej, ponieważ każde zajęcia poprzedzone są rozgrzewką, która jest ważną częścią treningu.
6. Grupy taneczne i akrobatyczne podzielone są pod względem wieku i poziomu zaawansowania. Podział ten wyznaczony jest przez głównego instruktora, a ewentualne przeniesienia możliwe tylko i wyłącznie po jego akceptacji.
7. O awansie do grupy bardziej zaawansowanej decyduje wyłącznie główny instruktor w porozumieniu z asystentami grup.
8. O udziale uczestników KS AD ASTRA w występach, pokazach oraz turniejach tańca decyduje główny instruktor. 
9. Skład osobowy grupy tańczącej daną choreografię ustala główny instruktor lub jego asystent.
10. Klub Sportowy „AD ASTRA" ma prawo do zmian w grafiku zajęć tanecznych,o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani (telefonicznie, e-mailowo lub osobiście).
11. W wyjątkowych przypadkach Klub Sportowy „AD ASTRA" ma prawo odwołać zajęcia taneczne, skrócić lub zorganizować zastępstwo za głównego instruktora lub jego asystenta.
12. Wszystkie odwołane zajęcia taneczne odbędą się w innym terminie.
13. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach z powodów niezależnych 
od Klubu, uczestnik ma prawo odrobić zajęcia na każdej innej grupie, odbierając po jednej godzinie zajęć. Przed przyjściem na zajęcia innej grupy należy skontaktować się wcześniej z instruktorem prowadzącym dane zajęcia.
14. Zajęcia taneczne przypadające na dni świąteczne oraz inne dni wolne
od pracy nie zostaną odrobione w innych terminach.
15. Układy taneczne, kombinacje kroków i choreografie przekazywane Tancerzom są własnością Klubu Sportowego "AD ASTRA". Zabrania się ich rozpowszechniania, nauczania osób nie związanych z KS "AD ASTRA" i publicznego ich wykonywania bez zgody głównego instruktora lub jego asystenta.

V. OGÓLNE OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ
1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu Klubu Sportowego „AD ASTRA".
2. Regularne i terminowe wnoszenie składek członkowskich.
3. Punktualne przybywanie na zajęcia.
4. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach dotyczących danej grupy (również dodatkowych).
5. Zgłaszanie planowanej nieobecności do głównego instruktora lub jego asystenta.
6. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach (cztery kolejne nieusprawiedliwione
nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy uczestników)
7. Dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do udziału w treningach sportowo-tanecznych (skan przesyłamy e-mailem do końca września grupy zaawansowane, do końca października pozostali na adres biuro@adastra-lodz.pl. Wyjątkiem są grupy AD ASTRA Passion, AD ASTRA MINI, oraz AD ASTRA JAZZ DANCE, które mogą przesłać zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania tańca sportowego i akrobatyki od lekarza rodzinnego). 
8. Przestrzeganie i wykonywanie wszystkich poleceń głównego instruktora i jego asystenta.
9. Powiadamianie głównego instruktora lub jego asystenta o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
10. Uczestniczenie we wszystkich występach, pokazach i turniejach tanecznych 
wyznaczonych przez  głównego instruktora (dotyczy grup AD ASTRA, AD ASTRA JUNIOR I, AD ASTRA JUNIOR II).
11. Usprawiedliwienie nieobecności na pokazach i występach. W przypadku niemożności uczestnictwa w pokazie z powodów innych niż choroba, tancerz zobowiązany jest do zgłoszenia tej informacji minimum 30 dni przed danym pokazem. W przeciwnym przypadku Tancerz zostanie skreślony z listy danej grupy (dotyczy grup AD ASTRA, AD ASTRA JUNIOR I, AD ASTRA JUNIOR II). 
12. Uczestniczenie w przygotowaniach do pokazów, występów itp. 
Tancerze nieobecni na ostatniej próbie przed występami mogą być wykluczeni z występu.
13. Uzyskanie zgody głównego instruktora na uczestniczenie w innych zajęciach sportowo-tanecznych poza obrębem Klubu Sportowego "AD ASTRA" (dotyczy grup AD ASTRA, AD ASTRA JUNIOR I, AD ASTRA JUNIOR II).
14. Uzyskanie zgody głównego instruktora na publiczne występy taneczne, które nie są organizowane przez Klub Sportowy „AD ASTRA".
15. Zwrotu czystego i podpisanego kostiumu scenicznego, wypożyczonego 
z Klubu Sportowego „AD ASTRA", w terminie do 30 czerwca danego roku szkolnego. W przypadku rezygnacji z zajęć, były uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kostiumów scenicznych, w terminie nie przekraczalnym 7 dni od złożenia rezygnacji. 
16.  Rezygnacja z członkostwa w Klubie możliwa jest w dowolnym momencie trwania członkostwa i polega na złożeniu pisemnego wniosku o skreślenie z listy członków Klubu podpisanego przez wnioskującego i jego opiekuna prawnego. Złożenie wniosku o rezygnację do ostatniego dnia danego miesiąca skutkuje wykreśleniem z listy członków od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Skreślenie z listy członków możliwe jest tylko w sytuacji, gdy członek ma uregulowane dotychczas należne Klubowi składki członkowskie. 
2. Rezygnacja z członkostwa nie upoważnia do zwrotu pieniędzy wpłaconych na poczet składki członkowskiej.
17. Dbanie o dobre imię Klubu Sportowego „AD ASTRA".
18. Szanowanie koszulki Zespołowej "AD ASTRA" - zniszczenie jej lub zagubienie powoduje, iż uczestnik klubu zobowiązany jest zwrócić 40 zł w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ostatniego pokazu, turnieju. 

VI. OBOWIĄZKI GRUP CHOREOGRAFICZNYCH (REPREZENTACYJNYCH)
Choreografią grupową w rozumieniu niniejszego regulaminu jest choreografia składająca się z od trzech do trzydziestu osób.Warunkiem udziału w choreografii grupowej jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.
Tancerzem choreografii grupowej jest członek Klubu, który dobrowolnie wyraził chęć udziału w choreografii grupowej poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) oraz został wybrany przez choreografa lub pozytywnie przeszedł casting do składu głównego lub składu rezerwowego.

1.    O wyborze składu choreografii grupowej decyduje choreograf według własnego przekonania. Choreograf musi jednak podjąć decyzję w oparciu o następujące kryteria: 
a) umiejętności taneczne uczestnika, w szczególności poziom techniki, koordynacja, pamięć ruchowa; 
b) dyspozycyjność uczestnika
c) dotychczasowy stosunek uczestnika do zajęć, jego zaangażowanie oraz dyscyplina podczas zajęć

Prawa i obowiązki tancerza choreografii grupowej 

1. Prawa i obowiązki tancerza choreografii grupowej są tożsame dla tancerza składu głównego i tancerza składu rezerwowego. 
2. Tancerz, który został wybrany do składu głównego lub rezerwowego choreografii grupowej i zaakceptował warunki udziału w choreografii grupowej jest zobowiązany do wypełniania obowiązków określonych niniejszym regulaminem przez okres co najmniej jednego sezonu startowego (od stycznia do listopada). W tym czasie przysługują tancerzowi wszelkie prawa określone w niniejszym regulaminie. 
3. Tancerz choreografii grupowej ma obowiązek: 
a) ponosić koszty związane z udziałem w choreografii grupowej na zasadach określonych w warunkach udziału (np. koszty startów w zawodach); 
b) być dyspozycyjnym w czasie określonym w warunkach udziału w choreografii grupowej; 
c) być obecnym na wszystkich treningach choreografii grupowej, z wyjątkiem nagłych i uzasadnionych przypadków, jak choroba lub zdarzenie losowe.
d) informować choreografa lub Zarząd Klubu o wszystkich okolicznościach, które mogą w przyszłości uniemożliwić jego udział w choreografii grupowej z jak największym wyprzedzeniem (np. informacja o przeprowadzce do innego miasta czy wyjeździe na stałe za granicę); 
e) sumiennie i rzetelnie uczestniczyć w treningach choreografii grupowej, nie zakłócając ich przebiegu; 
f) przedstawić usprawiedliwienie nieobecności na treningu (w postaci zwolnienia lekarskiego, pisma informującego o udziale w szkolnym konkursie, etc.) – o ile 4 choreograf / prowadzący zajęcia choreografii grupowej poprosi o przedstawienie takiego usprawiedliwienia; 
g) należycie dbać o wypożyczony mu strój do choreografii grupowej.

Prawa i obowiązki Klubu 
1. Klub ma obowiązek: 
a) informować tancerza choreografii grupowej o harmonogramie treningów z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez publikację kalendarza treningów na stronie internetowej klubu;

b) przedstawić tancerzowi wszelkie koszty związane z udziałem w choreografii grupowej, w tym koszty wyjazdów na zawody i ewentualne koszty dodatkowych treningów lub strojów w warunkach udziału w choreografii grupowej; 
c) jasno i klarownie poinformować tancerza o wszystkich obowiązkach związanych z udziałem w choreografii grupowej, w tym o orientacyjnej ilości treningów i konieczności dostosowania swoich prywatnych planów (głównie weekendowych) do grafiku zajęć choreografii grupowej; 
d) dołożyć wszelkich starań, by pokryć – częściowo pokryć koszty uszycia strojów tanecznych.

3.    Klub ma prawo wykreślić z listy członków choreografii grupowej członków, którzy:
a)    Nie stosują się do Regulaminu Klubu
b)    Nie przestrzegają warunków udziału w choreografii grupowej
c)    Zalegają z opłatami członkowskimi
d)    Odmawiają wyjazdu na zawody sportowe
e)    Nie odpowiednim zachowaniem wpływają w sposób negatywny na jakość treningów i pracę instruktora/choreografa (brak dyscypliny, regularne spóźnienia, demotywowanie innych) 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Członkowie Klubu mają obowiązek zalogowania się w Panelu członkowskim i regularnego śledzenia  strony internetowej Klubu. Wszystkie niezbędne,  istotne informacje dotyczące spraw organizacyjnych będą zamieszczane na stronie internetowej Klubu
 w zakładce członkowie Klubu.

2. Kostiumy do choreografii są finansowane przez Klub, częściowo przez Uczestników. W przypadku rezygnacji z zajęć Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu kostiumów. 

2. Klub Sportowy „AD ASTRA" zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów, obozów, zgrupowań itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik wyraża zgodę, w przypadku osób nieletnich – rodzic lub opiekun prawny).
3. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Zarząd Klubu Sportowego „AD ASTRA"

4. Niniejszy regulamin może ulec zmianie i wchodzi w życie z dniem 27.08.2018r.

Załącznik 1
Cennik:
Składka miesięczna jest stała na dany rok szkolny i dotyczy zajęć w jednym miesiącu.

Załącznik 2

Ze składki członkowskiej częściowo lub w całości może zostać zwolniony uczestnik zajęć znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o zwolnienie ze składki nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.). 

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się: 
• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
• zasiłku celowego;
• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
• wartości świadczenia w naturze;
• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Facebook adastra-lodz.pl