Regulamin


[ kliknij aby pobrać regulamin KS AD ASTRA]


[ kliknij aby pobrać deklarację członkowską KS AD ASTRA ]REGULAMIN ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ

KLUB SPORTOWY "AD ASTRA"

 

 I. Definicje

1. Klub –Klub Sportowy AD ASTRA.

2. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w Klubie.

3. Uczestnik – Członek Klubu, który opłaca składki członkowskie. 

4. Cennik – tabela aktualnych składek.

5. Składka – opłata za zajęcia, na które zapisał się Uczestnik.

6. Biuro – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania opłat i rozwiązywania problemów przez pracowników administracyjnych Klubu.

7. Sala taneczna/ Sala ćwiczeń– pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez Klub.

8. Grupy reprezentacyjne – zespoły i formacje taneczne, których członkowie posiadają licencję zawodnicze Polskiego Związku Tańca Sportowego i reprezentują Klub na zawodach sportowych oraz festiwalach i konkursach tanecznych. 

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Klub Sportowy „AD ASTRA” jest organizatorem zajęć tanecznych, akrobatycznych.                   2. Warunkiem uczestnictwa w sekcjach tanecznych (formacjach) oraz uczestnictwa w zajęciach z akrobatyki sportowej jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego Regulaminu przez Uczestnika zajęć ruchowych zwanego dalej "Uczestnikiem", bądź w przypadku osób niepełnoletnich, przez jego rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Wypełnienie deklaracji członkowskiej oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 110 zł na sezon 2019/2020 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Opłaty startowej należy dokonać na konto klubu tuż po wypełnieniu deklaracji członkowskiej.

4. Każdy uczestnik przy zapisie na zajęcia taneczne zobowiązany jest wypełnić, podpisać i oddać deklarację członkowską, którą można pobrać ze strony internetowej (zakładka regulamin) lub z biura klubu (ul. Aleksandrowska 38), albo bezpośrednio od instruktora prowadzącego zajęcia. W przypadku osób poniżej osiemnastego roku życia, deklarację wypełnia rodzic lub opiekun prawny.

5. Zapisując się na zajęcia do Klubu Sportowego "AD ASTRA", uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzic lub opiekun prawny) jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Deklaruje, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność.

6. Za bezpieczeństwo dzieci, poza salami tanecznymi, odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie prawni.

7. Kadra instruktorska lub wychowawcza ponosi odpowiedzialność za uczestników biorących udział w pokazach, obozach, warsztatach tanecznych przez cały okres ich trwania, wliczając w to podróż zorganizowaną przez Klub Sportowy "AD ASTRA".

8. Instruktorzy oraz ich asystenci nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na i z zajęć do domu.

9. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na salę taneczną.

10. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, Klub Sportowy "AD ASTRA" nie ponosi odpowiedzialności.

11. W sali do treningów mogą przebywać tylko uczestnicy zajęć (zajęcia odbywają się bez obecności rodziców).

13. Każdy uczestnik jest zobowiązany do posiadania aktualnej polisy NNW. 

 

III. REJESTRACJA I UCZESTNICTWO

1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Klubu zapisani na listę Uczestników danych zajęć, których rodzice zarejestrowali się na "Platformie AD ASTRA SYSTEM" znajdującej się na stronie internetowej www.adastra-lodz.pl. Uczestnik może zarejestrować się na platformie dopiero po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i dokonaniu opłaty startowej.

2. Na próbne zajęcia można zapisać się w Biurze Klubu lub za pośrednictwem strony internetowej www.adastra-lodz.pl, przy użyciu zakładki ZAPISY.

3. W każdym nowym sezonie, rozpoczynającym się we wrześniu, należy zapisać się do wybranej grupy.

4. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania:

a) 1 - POCZĄTKUJĄCYM,

b) 2 - PRZYGOTOWAWCZYM,

c) 3 - ŚREDNIO ZAAWANSOWANYM

d) 4 – ZAAWANSOWANYM,

5. W zajęciach grup na każdym poziomie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę Instruktora prowadzącego grupę.

6. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona. Po osiągnięciu określonej ilości osób w grupie, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie, na co wcześniej musi wyrazić zgodę.

 

IV. REGULAMIN OPŁAT:

Obowiązek uiszczania składek członkowskich jest podstawowym obowiązkiem każdego członka Klubu i wynika ze Statutu oraz Regulaminu Klubu Sportowego AD ASTRA.

1. Obowiązek uiszczania comiesięcznej składki członkowskiej (zależnej od wybranej formy zajęć) oraz  wniesienia rocznej opłaty startowej w wysokości 110 zł powstaje z dniem przyjęcia osoby w poczet członków Klubu. Opłata startowa dotyczy tylko formacji tanecznych – nie dotyczy ona uczestników zajęć otwartych z zakresu tańca klasycznego i akrobatyki sportowej. Obowiązek uiszczania składki wygasa w chwili wykreślenia uczestnika z listy członków Klubu.

2. Składka członkowska płatna jest co miesiąc, do 5-tego dnia każdego miesiąca. Brak określonej kwoty na koncie klubu do 8- go dnia każdego miesiąca rodzi konsekwencje niemożności uczestnictwa w zajęciach tanecznych lub akrobatycznych. Osoba, która nie opłaciła składki za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązana jest opuścić salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Biurze Klubu, lub po okazaniu dowodu wpłaty za pośrednictwem może kontynuować udział w zajęciach.

3. Wysokość składki członkowskiej uzależniona jest od rodzaju członkostwa, a jej dokładną wysokość określa cennik (załącznik 1A: „Tabele składek” regulaminu). Składka członkowska nie jest opłatą za zajęcia i obowiązuje 12 miesięcy (W okresie wakacyjnym ulega ona zmniejszeniu do 100 zł za miesiąc za każdego członka formacji tanecznej).                                                                                                            4. Poszczególnym członkom przysługuje prawo złożenia wniosku o zmniejszenie wysokości składki członkowskiej. Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Klubu, który rozpatrzy go w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Od decyzji Zarządu nie przysługuje odwołanie.

5. Możliwość otrzymania pozytywnej decyzji o zmniejszeniu składki członkowskiej przez Zarząd następuje w szczególności w sytuacjach, gdy:

 a. Członek Stowarzyszenia ma trudną sytuację materialną;

 b. Członkami Klubu jest co najmniej trójka rodzeństwa;

 c. Członek Klubu w sposób szczególny zasłużył się dla Klubu – zdobywając na rzecz Klubu osiągnięcia na zawodach czy reprezentując barwy klubowe w inny sposób. 

Możliwość otrzymania pozytywnej decyzji o zwolnieniu z obowiązku uiszczenia składki członkowskiej następuje w szczególności w sytuacjach, gdy członek Stowarzyszenia ma ekstremalnie trudną sytuację materialną, o której zaświadczyć mogą odpowiednie instytucje państwowe, jak na przykład Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegóły (załącznik 2A: „Zwolnienie ze składki” regulaminu).

7. Składki członkowskie uiszczane są jedynie drogą elektroniczną, za pośrednictwem odpowiednio opisanego przelewu.

8. Składek członkowskich dokonujemy w formie przelewu na konto Klubu:

Dane do przelewu:

Klub Sportowy AD ASTRA

ul. Śląska 82/ 6   93-257 Łódź

numer konta: 74194010763156142800000000

W temacie wpisujemy: Imię i nazwisko/TANIEC, AKROBATYKA/miesiąc

9. Składka członkowska nie ulega pomniejszeniu z powodu braku obecności dziecka na zajęciach. Jest ona stała i obowiązuje do momentu złożenia pisemnej rezygnacji i dostarczenia jej osobiście do biura Klubu lub przesłania drogą pocztową na adres: KLUB SPORTOWY AD ASTRA, ul. Śląska 82/6, 93-257 Łódź.

10. Koszt dodatkowych szkoleń, warsztatów, obozów itp. pokrywa uczestnik.

11. Koszt wyjazdów, startowego oraz inne koszty związane z uczestnictwem w turnieju tańca ponosi uczestnik.

12. Brak udziału w danym turnieju zwalnia z opłaty za przejazd oraz akredytację, pod warunkiem że nieobecność zostanie zgłoszona 30 dni przed danym wydarzeniem.

 

Postępowanie w sytuacji zaległości w uiszczaniu składek członkowskich:

1. Wstęp na zajęcia organizowane przez Klub mają jedynie członkowie Klubu, którzy znajdują się na liście uczestników zajęć oraz którzy mają opłacą składkę członkowską za dany miesiąc.

2. Klub zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia na zajęcia członka Klubu, który ma nieuregulowane składki członkowskie. W takiej sytuacji zawiadamiany jest opiekun prawny, a Członek, który nie został wpuszczony na zajęcia, oczekuje na odbiór przez opiekuna prawnego w recepcji Klubu. Po uregulowaniu należności członek Klubu może kontynuować udział w zajęciach.

3. W przypadku wystąpienia zaległości w uiszczaniu składek członkowskich, Klub wysyła drogą elektroniczną upomnienie o konieczności uregulowania należności.

4. W przypadku braku uregulowania należności w określonym w upomnieniu terminie, Klub wysyła ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

5. W przypadku braku uregulowania należności w określonym w wezwaniu do zapłaty terminie, Klub dochodzi należności na drodze sądowej. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest Sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Klubu. 

6. W przypadku, gdy zaległość w uiszczaniu składek członkowskich przekracza 2 miesiące –Klub zastrzega sobie prawo do zawieszenia członka w jego prawach do czasu uiszczenia zaległości.

7. W przypadku, gdy zaległość w uiszczaniu składek członkowskich przekracza 3 miesiące –Klub zastrzega możliwość wykreślenia członka z listy członków Klubu w trybie natychmiastowym. 

 

V. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W OBIEKCIE, W KTÓRYM PROWADZONE SĄ ZAJĘCIA:

1. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia taneczne obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i środków odurzających.

2. Korzystanie z aparatów fotograficznych i kamer w obiekcie, gdzie odbywają się zajęcia Klubu Sportowego "AD ASTRA" bez zgody prowadzących zajęcia jest zabronione.

3. Uczestnicy są zobowiązani do poszanowania mienia oraz do pełnej rekompensaty strat materialnych, wynikłych z niewłaściwego zachowania podczas przebywania na terenie obiektu.

4. Za straty materialne spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.

5. O opuszczenie obiektu podczas prowadzonych zajęć tanecznych mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego Regulaminu, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu obiektu.

 

VI. ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ZAJĘCIACH TANECZNYCH:

1. Uczestników obowiązuje strój treningowy niekrępujący ruchów w kolorze czarnym, pozwalający na obserwację przez głównego instruktora lub jego asystenta, pracy poszczególnych części ciała.

2. Na niektóre zajęcia taneczne główny instruktor lub jego asystent może wymagać ściśle określonego stroju.

3. Na zajęcia taneczne można wejść tylko w baletkach/ napalcówkach/ skarpetkach.

4. Na zajęcia z zakresu tańca klasycznego obowiązują czarne body oraz białe/łososiowe rajstopy, baletki i spódniczka baletowa/tuniczka tiulowa lub inna.

5. Rodzicom i innym osobom postronnym nie wolno przebywać na sali ćwiczeń podczas zajęć tanecznych. W przerwie między zajęciami rodzice wchodzący na salę, są zobowiązani do zdjęcia obuwia.

6. Główny instruktor lub jego asystent ma prawo odmówić wpuszczenia na zajęcia taneczne osoby spóźnionej, ponieważ każde zajęcia poprzedzone są rozgrzewką, która jest ważną częścią treningu.

7. Grupy taneczne i akrobatyczne podzielone są pod względem wieku i poziomu zaawansowania. Podział ten wyznaczony jest przez głównego instruktora, a ewentualne przeniesienia możliwe tylko i wyłącznie po jego akceptacji.

8. O awansie do grupy bardziej zaawansowanej decyduje wyłącznie główny instruktor w porozumieniu z asystentami grup.

9. O udziale uczestników KS AD ASTRA w występach, pokazach oraz turniejach tańca decyduje główny instruktor.

10. Skład osobowy grupy tańczącej daną choreografię ustala główny instruktor lub jego asystent.

11. Klub Sportowy „AD ASTRA" ma prawo do zmian w grafiku zajęć tanecznych, o czym uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani (telefonicznie, e-mailowo lub osobiście).    12. W wyjątkowych przypadkach Klub Sportowy „AD ASTRA" ma prawo odwołać zajęcia taneczne, skrócić lub zorganizować zastępstwo za głównego instruktora lub jego asystenta.

13. Wszystkie odwołane zajęcia taneczne odbędą się w innym nienegocjowalnym terminie, który zostanie określony przez Klub Sportowy w możliwie najkrótszym czasie. 

14. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach z powodów niezależnych od Klubu, uczestnik ma prawo odrobić zajęcia w ciągu 30 dni na każdej innej grupie, odbierając po jednej godzinie zajęć. Przed przyjściem na zajęcia innej grupy należy skontaktować się wcześniej z instruktorem prowadzącym dane zajęcia.

15. Zajęcia taneczne przypadające na dni świąteczne oraz inne dni wolne od pracy nie zostaną odrobione w innych terminach.

16. Układy taneczne, kombinacje kroków i choreografie przekazywane Tancerzom są własnością Klubu Sportowego "AD ASTRA". Zabrania się ich rozpowszechniania, nauczania osób nie związanych z KS "AD ASTRA" i publicznego ich wykonywania bez zgody głównego instruktora lub jego asystenta.

 

VII. OGÓLNE OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

1. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu Klubu Sportowego „AD ASTRA".

2. Regularne i terminowe wnoszenie składek członkowskich.

3. Punktualne przybywanie na zajęcia.

4. Uczestniczenie we wszystkich zajęciach dotyczących danej grupy (również dodatkowych).

5. Zgłaszanie planowanej nieobecności do głównego instruktora lub jego asystenta.

6. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach (cztery kolejne nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach skutkują skreśleniem z listy uczestników)

7. Dostarczenie zaświadczenia od lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do udziału w treningach sportowo-tanecznych (skan przesyłamy e-mailem: do końca września grupy zaawansowane, do końca października pozostali na adres biuro@adastra-lodz.pl.)

8. Przestrzeganie i wykonywanie wszystkich poleceń głównego instruktora i jego asystenta.

9. Powiadamianie głównego instruktora lub jego asystenta o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.

10. Uczestniczenie we wszystkich występach, pokazach i turniejach tanecznych wyznaczonych przez głównego instruktora.

11. Usprawiedliwienie nieobecności na pokazach i występach. W przypadku niemożności uczestnictwa w pokazie z powodów innych niż choroba, tancerz zobowiązany jest do zgłoszenia tej informacji minimum 30 dni przed danym pokazem. W przeciwnym przypadku Tancerz zostanie skreślony z listy danej grupy.

12. Uczestniczenie w przygotowaniach do pokazów, występów itp.

Tancerze nieobecni na ostatniej próbie przed występami mogą być wykluczeni z występu.

13. Uzyskanie zgody głównego instruktora na uczestniczenie w innych zajęciach sportowo-tanecznych poza obrębem Klubu Sportowego "AD ASTRA" (dotyczy grup AD ASTRA, AD ASTRA JUNIOR I, AD ASTRA JUNIOR II).

14. Uzyskanie zgody głównego instruktora na publiczne występy taneczne, które nie są organizowane przez Klub Sportowy „AD ASTRA".

15. Zwrotu czystego i podpisanego kostiumu scenicznego, wypożyczonego z Klubu Sportowego „AD ASTRA", w terminie do 30 czerwca danego roku szkolnego. W przypadku rezygnacji z zajęć, były uczestnik zobowiązany jest do zwrotu kostiumów scenicznych, w terminie nie przekraczalnym 7 dni od złożenia rezygnacji.

16. Wypożyczenie oraz zwrot stroju scenicznego odbywa się za pomocą załącznika: „Załącznik 3A: „Tabela wypożyczenia stroju scenicznego”, dostępnego w biurze klubu, wypełnianego w biurze klubu, zarówno przy wydaniu jak i przy zdawaniu stroju do Klubu Sportowego.

17. W przypadku uszkodzenia lub zgubienia stroju scenicznego przez członka Klubu Sportowego, członek ten zobowiązany jest do zwrotu kosztów tego stroju (w wysokości 200zł-500zł zależnie od stroju) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty stwierdzenia uszkodzenia/zgubienia stroju.

18. Szanowanie koszulki Zespołowej "AD ASTRA" - zniszczenie jej lub zagubienie powoduje, iż uczestnik klubu zobowiązany jest zwrócić 40 zł (koszulki rozdawane podczas Mistrzostw Polski lub Świata) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ostatniego pokazu, turnieju.

19. Dbanie o dobre imię Klubu Sportowego „AD ASTRA".

 

 

VIII. REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA W KLUBIE SPORTOWYM

1. Rezygnacja z członkostwa w Klubie możliwa jest w dowolnym momencie trwania członkostwa i polega na złożeniu pisemnego wniosku o skreślenie z listy członków Klubu podpisanego przez wnioskującego i jego opiekuna prawnego. Złożenie wniosku o rezygnację do ostatniego dnia danego miesiąca skutkuje wykreśleniem z listy członków od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Skreślenie z listy członków możliwe jest tylko w sytuacji, gdy członek ma uregulowane dotychczas należne Klubowi składki członkowskie.

2. Rezygnacja z członkostwa nie upoważnia do zwrotu pieniędzy wpłaconych na poczet składki członkowskiej lub strojów.

 

IX. OBOWIĄZKI GRUP CHOREOGRAFICZNYCH (REPREZENTACYJNYCH)

Choreografią grupową w rozumieniu niniejszego regulaminu jest choreografia składająca się z od trzech do trzydziestu osób. Warunkiem udziału w choreografii grupowej jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów.

Tancerzem choreografii grupowej jest członek Klubu, który dobrowolnie wyraził chęć udziału w choreografii grupowej poprzez wypełnienie stosownego oświadczenia (wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszego regulaminu: „DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH TANECZNYCH FORMACJI KLUBU SPORTOWEGO AD ASTRA”) oraz został wybrany przez choreografa lub pozytywnie przeszedł casting do składu głównego lub składu rezerwowego.

  

1. O wyborze składu choreografii grupowej decyduje choreograf według własnego przekonania. Choreograf musi jednak podjąć decyzję w oparciu o następujące kryteria:

a) umiejętności taneczne uczestnika, w szczególności poziom techniki, koordynacji, pamięci ruchowej;

b) dyspozycyjność uczestnika

c) dotychczasowy stosunek uczestnika do zajęć, jego zaangażowanie oraz dyscyplina podczas zajęć

 

X. Prawa i obowiązki tancerza choreografii grup reprezentacyjnych

1. Prawa i obowiązki tancerza choreografii grupowej są tożsame dla tancerza składu głównego i tancerza składu rezerwowego.

2. Tancerz, który został wybrany do składu głównego lub rezerwowego choreografii grupowej i zaakceptował warunki udziału w choreografii grupowej jest zobowiązany do wypełniania obowiązków określonych niniejszym regulaminem przez okres co najmniej jednego sezonu startowego (od września do końca czerwca). W tym czasie przysługują tancerzowi wszelkie prawa określone w niniejszym regulaminie.

3. Tancerz choreografii grupowej ma obowiązek:

a) ponosić koszty związane z udziałem w choreografii grupowej na zasadach określonych w warunkach udziału (np. koszty startów w zawodach);

b) być dyspozycyjnym w czasie określonym w warunkach udziału w choreografii grupowej;

c) być obecnym na wszystkich treningach choreografii grupowej, z wyjątkiem nagłych i uzasadnionych przypadków, jak choroba lub zdarzenie losowe.

d) informować choreografa lub Zarząd Klubu o wszystkich okolicznościach, które mogą w przyszłości uniemożliwić jego udział w choreografii grupowej z jak największym wyprzedzeniem (np. informacja o przeprowadzce do innego miasta czy wyjeździe na stałe za granicę);

e) sumiennie i rzetelnie uczestniczyć w treningach choreografii grupowej, nie zakłócając ich przebiegu;

f) przedstawić usprawiedliwienie nieobecności na treningu (w postaci zwolnienia lekarskiego, pisma informującego o udziale w szkolnym konkursie, etc.) – o ile choreograf / prowadzący zajęcia choreografii grupowej poprosi o przedstawienie takiego usprawiedliwienia;

g) należycie dbać o wypożyczony mu strój do choreografii grupowej.

4. W przypadku rezygnacji tancerza grupy reprezentacyjnej z członkostwa w Klubie Sportowym AD ASTRA, członek ten zobowiązuje się do wstrzymywania się od brania udziału w jakichkolwiek zawodach organizowanych przez Polski Związek Tańca Sportowego (PZTSport) przez okres 2 lat. 

5. W przypadku gdy były członek nie zastosuje się do Art.10 pkt 4, członek ten zobowiązuje się do wpłaty zadośćuczynienia, jako ekwiwalentu za wyszkolenie tancerza w wysokości 500zł x liczba pełnych lat spędzonych w Klubie Sportowym AD ASTRA. Kwotę tę członek zobowiązuje się wpłacić w ciągu 14 dni od momentu niezastosowania się do Art.10 pkt 4.

 

XI. Prawa i obowiązki Klubu w stosunku do członków grup reprezentacyjnych

1. Klub ma obowiązek:

a) informować tancerza choreografii grupowej o harmonogramie treningów z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem poprzez publikację kalendarza treningów na stronie internetowej klubu;

b) przedstawić tancerzowi wszelkie koszty związane z udziałem w choreografii grupowej, w tym koszty wyjazdów na zawody i ewentualne koszty dodatkowych treningów lub strojów w warunkach udziału w choreografii grupowej;

c) jasno i klarownie poinformować tancerza o wszystkich obowiązkach związanych z udziałem w choreografii grupowej, w tym o orientacyjnej ilości treningów i konieczności dostosowania swoich prywatnych planów (głównie weekendowych) do grafiku zajęć choreografii grupowej;

d) dołożyć wszelkich starań, by pokryć – częściowo pokryć koszty uszycia strojów tanecznych.

3. Klub ma prawo wykreślić z listy członków choreografii grupowej członków, którzy:

a) nie stosują się do Regulaminu Klubu

b) nie przestrzegają warunków udziału w choreografii grupowej

c) zalegają z opłatami członkowskimi

d) odmawiają wyjazdu na zawody sportowe

e) nieodpowiednim zachowaniem wpływają w sposób negatywny na jakość treningów i pracę instruktora/choreografa (brak dyscypliny, regularne spóźnienia, demotywowanie innych)

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Członkowie Klubu mają obowiązek zalogowania się w Panelu członkowskim i regularnego śledzenia strony internetowej Klubu. Wszystkie niezbędne, istotne informacje dotyczące spraw organizacyjnych będą zamieszczane na stronie internetowej Klubu

w zakładce członkowie Klubu.

2. Kostiumy do choreografii są finansowane przez Klub, częściowo przez Uczestników. W przypadku rezygnacji z zajęć Uczestnicy są zobowiązani do zwrotu kostiumów. Kostiumy pozostają własnością KS AD ASTRA.

3. Klub Sportowy „AD ASTRA" zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych podczas zajęć tanecznych, turniejów, pokazów, obozów, zgrupowań itp. do celów promocyjnych i informacyjnych, na co każdy uczestnik wyraża zgodę, w przypadku osób nieletnich – rodzic lub opiekun prawny).

4. Wszystkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez Zarząd Klubu Sportowego „AD ASTRA"

5. Niniejszy regulamin może ulec zmianie i wchodzi w życie z dniem 09.08.2019r.

XII. Załączniki i formularze


1. Załącznik 1A: „Tabele składek”


Składka członkowska jest stałą opłatą obowiązującą przez 12 miesięcy. W okresach wakacyjnych wynosi ona 100 zł i jest gwarantem podtrzymania członkowstwa oraz rezerwacji miejsca w danej grupie tanecznej w Klubie Sportowym. W ramach wakacyjnej składki członek Klubu może uczestniczyć w zajęciach (zgodnie z cennikiem do 100 zł) w okresie wakacyjnym. Nieobecność na zajęciach nie zwalnia członka uczestnika zajęć z obowiązku opłacania składki - istnieje możliwość odrobienia zajęć na innych, w ciągu 30 dni od momentu powrotu po nieobecności na zajęcia. Zwalniane ze składki członkowskiej są tylko dzieci z domów dziecka oraz osoby, posiadające trudną sytuację finansową, o której mogą zaświadczyć. Szczegóły dotyczące składek znajdują się w regulaminie opłat (p.IV) [kliknij aby wyświetlić regulamin opłat]

 

Cennik:

Zajęcia grupowe:

 

Zajęcia indywidualne:

Przygotowanie do występów solo/duetów:

100 zł os. za 1 h (jedna osoba uczestnicząca)

50 zł os. za 1 h (dwie osoby uczestniczące)

Technika tańca klasycznego:

120 zł os. za 1 h (jedna osoba uczestnicząca) 

 75 zł os. za 1 h (dwie osoby uczestniczące)

45 zł za 1 h (trzy osoby uczestniczące)

Akrobatyka sportowa:

80 zł os. za 1 h (jedna osoba uczestnicząca) 

50 zł os. za 1 h (dwie osoby uczestniczące)

40 zł za 1 h (trzy osoby uczestniczące)

Technika tańca jazzowego:

80 zł os. za 1 h (jedna osoba uczestnicząca) 

50 zł os. za 1 h (dwie osoby uczestniczące)

40 zł za 1 h (trzy osoby uczestniczące)

Trening wokalny:

260zł/os -zajęcia indywidualne 1 raz w tygodniu (4xmiesiąc)  45min

200zł/os -zajęcia w grupie 2 osób 1 raz w tygodniu (4xmiesiąc) 45min

160zł/os – zajęcia w grupie 3 osób 1 raz w tygodniu (4xmiesiąc) 45min

80zł/os – jednorazowe zajęcia indywidualne 45min

60zł/os – jednorazowe zajęcia w grupie 2 osób 45min

50zł/os – jednorazowe zajęcia w grupie 3  osób 45min


REPREZENTACJA KLUBU SPORTOWEGO (taniec):

AD ASTRA (PAKIET PROFESSIONAL – POZIOM 5) 360 zł – ok. 30 h miesięcznie

AD ASTRA JUNIOR 2 ( PAKIET PROFESSIONAL – POZIOM 3 ŚREDNIOZAAWANSOWANY) 360 zł – ok. 26 h miesięcznie

AD ASTRA JUNIOR 3 (PAKIET PROFESSIONAL – POZIOM 2 ) 360 zł – ok. 26 h miesięcznie


Roczna opłata startowa dla wszystkich formacji tanecznych wynosi 110 zł - gwarantuje ona dostęp do platformy dla członków klubu (oraz szereg związanych z tym udogodnień np.  automatyczne powiadomienia na wskazany w deklaracji numer telefonu o wydarzeniach organizowanych dla poszczególnych grup) oraz koszulkę Klubu Sportowego AD ASTRA!


Roczna opłata startowa NIE obowiązuje grup prowadzonych w przedszkolach oraz akrobatycznych.


Uwaga!

W miesiącu lutym, z powodu ferii zimowych składki wynoszą:

Zajęcia Grupowe: 

 

Grupy reprezentacyjne:

AD ASTRA (PAKIET PROFESSIONAL – POZIOM 5) 290 zł – ok. 30 h miesięcznie

AD ASTRA JUNIOR 2 ( PAKIET PROFESSIONAL – POZIOM 3 ŚREDNIOZAAWANSOWANY) 290 zł – ok. 26 h miesięcznie

AD ASTRA JUNIOR 3 (PAKIET PROFESSIONAL – POZIOM 2 ) 290 zł – ok. 26 h miesięcznie

Pozostałe ceny pozostają bez  zmian.

2. Załącznik 2A: „Zwolnienie ze składki”

Ze składki członkowskiej częściowo lub w całości może zostać zwolniony uczestnik zajęć znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o zwolnienie ze składki nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej - tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.).

 

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy.

 

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

• jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

• zasiłku celowego;

• pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

• wartości świadczenia w naturze;

• świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

• dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

• świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575).

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.


Facebook adastra-lodz.pl